Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel Mzdová agenda Personální agenda Volby Účetnictví Zastupitelstvo Poplatky Smlouvy Dotace Czechpoint Knihovna Spisová služba JSDH Kronika Úřední deska Žádosti podle 106/1999 Sb. Povolení kácení stromů Územní plán (připomínky)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence obyvatel podklady ke mzdám smlouvy, prac. náplně... evidence voleb zpracování účetnictví obce zápisy a usnesení ze ZO evidence poplatků evidence smluv evidence dotací Czechpoint knihovna přijatá a odeslaná pošta JSDH kronika Úřední deska Žádosti podle 106/1999 Sb. Povolení kácení stromů Územní plán (připomínky)
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané zastupitelé, zaměstnanci zaměstnanci, pracovníci na DPP občané Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiné fyzické osoby občané Občané a jiní občané Žadatelé Čtenáři knihovny Korespondenti Členové hasičské zásahové jednotky občané Občané a jiné fyzické osoby Žadatelé Občané Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků 
Kategorie osobních údajů jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, děti, občanství, místo narození jmenné jmenné, adresní, rodné číslo, datum narození jmenné, adresní, rodné čís+M12:AA12lo Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela jmenné, adresní Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy jemnné, adresné, kontaktní Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresní Jmenné, adresní, datum narození, zdravotní prohlídky, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis jmenné Jména, adresy, datum narození, parcela Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta, kontrolní komise účetní, starosta, místostarosta, kontrolní komise účetní, kontrolní komise účetní, starosta, místostarosta, kontrolní komise účetní, starosta, místostarosta, kontrolní komise účetní účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta účetní, starosta, místostarosta
Doba uchování osobních údajů 50 let 50 let - mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 50 let  5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 10 let (následně archiv) 1 rok 5 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c b c c e c c e c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   133/2000 Sb. ZEO 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 563/1991 Sb. o účetnictví 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, zákon o místních poplatcích nebo OZV  Není třeba vyplnit buňku. 250/2000 Sb. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 257/2001 Sb., - Knihovní zákon, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 133/1985 Sb., o požární ochraně, 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, vyhláška 189/2013 Sb. stavební zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE