Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 8 14 21

Revize a kontrola kotlů říjen 2021

Datum konání: 5. 10. 2021

LETÁK kominictví 2021 říjen.docx


Publikováno 16. 9. 2021 7:50
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pytlácká noc 2021

Datum konání: 19. 6. 2021


Publikováno 12. 6. 2021 14:25
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Poutní mše svatá u kaple sv. Floriána

Datum konání: 2. 5. 2021

Madona Assumpta

Informátor pro římskokatolické farnosti Soběchleby, Blazice a Hlinsko

  1. neděle velikonoční - 25. dubna 2021

Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja.

  1. čt. - Sk 4, 8-12 * V nikom jiném není spásy.

Žalm: 118 * Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

  1. čt. - 1 Jan 3, 1-2 * Budeme vidět Boha tak, jak je. * Evang.: Jan 10, 11-18 * Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Ježíš se ztotožňuje s „pastýřem“ a rozvíjí svůj vztah k „ovcím“: ochotu zcela se pro ně nasadit, darovat za ně život. Z toho daru pak vyrůstá vzájemný vztah lásky vyjádřený slovem „znát“ (tím se v Písmu vyjadřuje hluboké poznání, vedoucí k důvěrnému společenství). Obraz „dobrého pastýře“ je zde dovršením starozákonní zvěsti o Bohu - jediném Pastýři Izraele; který touží do jednoho stáda shromáždit nejen Izrael, ale celé lidstvo.

Bohoslužby od  24. dubna do 2. května 2021

sobota 24. dubna

Soběchleby

Hlinsko

16:00

17:30

za dar víry a BP pro živou rodinu

na poděkování za 39 let manželství a BP

neděle 25. dubna

4.neděle velikonoční

sbírka na farnost

Blazice

Soběchleby

Soběchleby

9:00

10:30

14:30

za farníky a nová kněžská povolání

za živou a + rodinu Pročkovu

adorace s modlitbou Cesty světla

pondělí 26. dubna

Soběchleby

17:30

za dar víry pro r. Pročkovu, Jurečkovu, Zátorskou

úterý 27. dubna

Soběchleby

8:00

mše sv.

 středa 28. dubna

Blazice

17:30

za + manžela, syna, ž. a + r. Šindlerovu

čtvrtek 29. dubna

Hlinsko

17:30

mše sv.

pátek 30. dubna

Soběchleby

17:30

za Boží pomoc a ochranu pro syna

sobota 1. května

mariánská sobota

 

Soběchleby

 

 

16:40

zahájení večeřadla, mše sv. za ž. a + členy živ. růžence, po ní telemost růžence z Vatikánu

neděle 2. května

5.neděle velikonoční

Hlinsko

Blazice

Bezuchov

7:40

9:00

10:30

mše sv.

za + Aloise Jakubce 2 + rodiče, sourozence a ž. r.

za farníky a členy hasičského sboru z farnosti

 

Dnes je neděle Dobrého pastýře. Vrcholí týden modliteb za duchovní povolání. V Soběchlebích začne po mši sv. od 11:30 adorace za povolání a potrvá do 14:30 kdy se budeme modlit  Cestu světla před vystavenou NSO. Prosím farníky, aby si rozdělily adorační služby od 12:00 do 14:30. * Svátky v týdnu: 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. církve, patronky Evropy. * Putování ikony sv. Josefa v našich farnostech začne v předvečer svátku sv. Josefa, dělníka v pátek 30. dubna po mši sv. v Soběchlebích. Rodina nebo manželé budou mít týden ve svém domě ikonu sv. Josefa u které se budou každý den modlit s pomocí doprovodné brožurky. Zahájí písní k sv. Josefu z kancionálu, nebo hymnem z brožurky, následuje modlitba pláště sv. Josefa, četba z apoštolského listu Patris Corde, litanie k sv. Josefovi a závěrečná modlitba: Svatý Josefe při nás stůj. Předání ikony další rodině bude opět v pátek večer při mši sv. a rodina, která prožila týden se sv. Josefem, bude jemu zasvěcena. K putování ikony zvu i farníky z Blazic a Hlinska. Zájemci se můžou psát do kalendáře v Soběchlebích nebo se přihlásit na email farasobechleby@seznam.cz.

Poutní mše sv. u kaple sv. Floriána v Bezuchově, obětovaná za farníky a hasiče z našich farností bude v neděli 2. května v 10:30. Srdečně zvu zástupce hasičů ze všech obcí i všechny, kteří chtějí poděkovat hasičům za jejich službu při ochraně našich majetků.

Nová opatření Vlády ČR. Od 26. dubna 2021 dochází i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Věřící se mohou účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb může týkat čl. 17 což znamená že každý účastník bude mít ochranný respirátor nebo nanoroušku, budou dodrženy uvnitř kostela rozestupy 2 metry - s výjimkou členů rodiny, před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikovat ruce. Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Prosebné dny při svátku sv. Marka jsou starobylá procesí za úrodu a odvrácení pohrom. Po mši sv. se koná procesí do polí, kněz čte evangelia, pronáší modlitby a žehná pole. Prosíme za úrodu země a odvrácení pohrom což je i současná pandemie. Při průvodu se zpívá píseň 913, žalmy a litanie. Přineste si k posvěcení křížek z třísek, který pak zapíchnete do země na okraj vašeho pole. * V dnešní době, záplav, sucha a dalších pohrom tato procesí hmatatelně chybí. Zemědělci místo proseb o Boží pomoc, žádají za zničenou úrodu dotaci od státu. Odmítáním Boží pomoci je každý hřích. Pýcha, zabíjení, nenávist, lakota, smilstvo a legalizace těchto hříchů volá po výchovném Božím dopuštění. Kde se rozmnožuje hřích, je třeba konat pokání, usilovat o smíření s Bohem. Tam kde se lidé veřejně modlí, prosí a na ulicích zpívají žalmy, tam se Bůh slitovává, odpouští a žehná. * Prosebné průvody do polí v našich farnostech: Soběchleby - pondělí, Blazice - středa, Hlinsko - čtvrtek.  

Žehnej Pane země plody, odlož metlu neúrody, morovou vzdal nákazu, chraň nás všeho úrazu.

Modlitební růžencový maraton propojí v měsíci Panny Marie - květnu třicet světových poutních míst. Každý den v 18:00 se bude možné připojit k mariánské modlitbě za konec pandemie. Inciativu zahájí 1. května papež František a poprosí o Mariinu přímluvu. Poslední májový den ji také ukončí. Motto akce: „Z celé církve ustavičně stoupala modlitba k Bohu”. Růženec bude možné sledovat denně v přímém přenosu vatikánských médií. * První mariánské soboty v Soběchlebích na přání Panny Marie z Fatimy nabízejí pravidelná setkávání s Matkou Boží. V sobotu 1. května začne program v 16:40 modlitbou radostného růžence, pak mše sv. s nedělní platností. Po ní druhý růženec ve spojení s papežem Františkem z Vatikánu, na zahájení růžencového maratonu. Pobožnost prvních sobot má vést k prohlubování mariánské úcty skrze modlitbu posvátného růžence. Taková zbožnost je pak jistě zaměřena k růstu v lásce k Synovi, a to i dle slov koncilu: „Kde je Matka Boží uctívána, tam je také Syn lépe poznáván, milován a oslavován“ Přijďte se také modlit.

Modlitba papeže Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou početná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž. Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. * Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění. * Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. * Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen. * Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

Volné úmysly na mše sv. si zapisujte do kalendáře v sakristii. * Sbírka na projekt Mary’s Meals trvá ještě do konce dubna v Soběchlebích. Děkuji za dar v Hlinsku.


Publikováno 27. 4. 2021 8:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

VAK Přerov - údržba

Datum konání: 19. 4. 2021

VAK Přerov oznamuje,

že v týdnu od 19. do 23.4. proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích Žákovice a Bezuchov.

V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům.


Publikováno 19. 4. 2021 8:15
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Datum konání: 10. 4. 2021

Obecní úřad Bezuchov ve spolupráci s firmou SUEZ CZ a.s.

pro Vás zajistil

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

PROČ?

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.

Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.

 

Co to je nebezpečný odpad?

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry a pneumatiky.

 

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:

 

Datum

Místo

 

Hodina

10.4.2021

u Obecního úřadu

9:00 – 9:30

 

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.


Publikováno 22. 3. 2021 16:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Neseď doma a pojď na čerstvý vzduch

Datum konání: 7. 4. 2021

Mateřká škola Bezuchov

pořádá akci

Neseď doma a pojď na čerstvý vzduch!
Společně s pedagogy z naší školy udělejme okolí hezčí a čistější!

Startujeme ve středu 7. 4. 2021 v 9hod u mateřské školy.


V rámci akce: Uklidme Česko

Pomůcky zajištěny


Publikováno 6. 4. 2021 14:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Revize a kontrola kotlů

Datum konání: 6. 4. 2021

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

 

Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 6.4.2021

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989


Publikováno 29. 3. 2021 9:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2021

Datum konání: 27. 3. 2021

Scitani lidu_oznameni_obce_00636118.pdf


Publikováno 15. 3. 2021 18:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

DOVOLENÁ MUDr. Radka Kajšová

Datum konání: 8. 3. 2021

iCopy 2021-03-08 05-02-33.jpg


Publikováno 8. 3. 2021 17:05
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Datum konání: 5. 3. 2021

SBĚR A ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude připraven a odvážen z následujícího místa v obci podle tohoto časového harmonogramu:

Datum přistavení

Místo

 

Datum     odvozu

5.3.2021

pátek

u kulturního domu

8.3.2021

 pondělí

 

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy.


Publikováno 2. 3. 2021 19:09
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3 8 14 21