Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákonyMístní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
 Požární řád obce 2004 01.04.2004
 OZV 1/2005 kterou se zrušuje OZV 1/1999 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů místní MŠ

01.01.2005

 OZV č.1/2006 kterou se stanoví společný školský obvod 28.10.2006
Jednací řád zastupitelstva obce Bezuchov 23.11.2006
OZV č. 2 2010 o místním poplatku ze psů 01.01.2011
OZV č. 1 2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.08.2013
Opatření obecné povahy Změna č.1 Územního plánu Bezuchov Opatření obecné povahy kterým se Změna č. 1 Uzemniho plánu Bezuchov vydavá.pdf 19.7.2016
Provozní řád sběrného místa obce Bezuchov 2020 10.3.2020
Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov č. 1 - 2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce Bezuchov č. 2 - 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
   
   
Změna č. 1 Územního plánu Bezuchov:

 

I. Změna územního plánu

 

         Textová část  
         Grafická část

 

            I/1 Výkres základního členění území

 

            I/2 Hlavní výkresVýkres základního členění území

 

            I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  
            I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury  
   
II. Odůvodnění změny územního plánu  
         Textová část  
         Grafická část  
            II/1 Koordinační výkres  
            II/2 Výkres širších vztahů  
            II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  
            II/4 Výkres technické infrastruktury  
   
Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Uzemní plán Bezuchov vydána 23.3.2022
   
Územní plán Bezuchov - úplné znění po Změně č. 1  
         Textová část  
         Grafická část  
            I/1 Výkres základního členění území  
            I/2 Hlavní výkres  
            I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací  
            I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury  
   
II. Odůvodnění územního plánu  
         Grafická část  
            II/1 Koordinační výkres  
   

Veřejnoprávní smlouvy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací